Thursday 23-05-2024
Imsaku
L. Diellit
Yleja
Ikindia
Akshami
Jacia

Çfarë është Farzi në Islam?

admin
  • Krijuar : 30-04-24
  • / 123 Lexime

Fjala farz është një fjalë që haset çdo ditë dhe nuk është e huaj për të. Edhe në gjuhën e folur jo të gjithë e dinë saktësisht se çfarë do të thotë dhe çfarë mbulon fjala farz, e cila përdoret në mënyrë figurative. Ne kemi përpiluar për ju informacione ndriçuese se çfarë përfshin si koncept fjala farz. Çfarë është farzi dhe në sa ndahet? Cilat janë ibadetet e detyrueshme? Këtu janë të gjitha detajet.

Çfarë është Farz dhe në sa ndahet?

Fjala farz fjalë për fjalë do të thotë "çfarë duhet bërë, çfarë duhet bërë ose çfarë është e detyruar të bëhet, detyrë e detyrës". Kuptimi i dytë i fjalës farz është “Në Islam, urdhri i Zotit që duhet bërë pa arsyetim të vlefshëm dhe moskryerja e tij konsiderohet mëkat”.

Farz është tërësia e rregullave ose akteve të adhurimit që janë urdhëruar qartë për muslimanët në Kuran, e cila konsiderohet fjalë e Allahut, sipas kuptimit islam. Në metodën e fikhut, i referohet aktit që feja kërkon nga taksapaguesi në mënyrë përfundimtare dhe të detyrueshme.

Sipas jurisprudencës islame, ndër aktet e tatimpaguesit, të cilat janë të diferencuara përsa i përket dëshirës fetare apo jo, ato që kërkohen në mënyrë përfundimtare dhe të detyrueshme quhen farz dhe vaxhib. Sipas sektit hanefi, nëse dëshmia që kërkohet të bëhet është përfundimtare dhe e detyrueshme, quhet farz. Një shembull i kësaj është namazi. Ose mund të tregohet agjërimi i Ramazanit, i cili vërtetohet me prova përfundimtare.

Moszbatimi i ibadeteve dhe rregullave të detyrueshme pa asnjë arsye konsiderohet gjithashtu mëkat. Mohimi apo shpërfillja e obligimit konsiderohet blasfemi dhe kushdo që e thotë këtë mendohet se e ka lënë fenë. Me fjalë të tjera, farzi është një grup urdhrash dhe rregullash që Allahu dëshiron të bëhen dhe të përmbushen dhe përmbushja e të cilave vërtetohet me prova përfundimtare.

Në Kuran ka shumë ajete rreth obligimit: “O ju që besuat, agjërimi ju është bërë obligim ashtu siç u ishte obliguar atyre para jush, që të keni frikë Allahun” (Sure El-Bekare, ajeti 183) “... sepse namazi u është urdhëruar besimtarëve.” Është bërë obligim për kohë të caktuara...” (En-Nisa, ajeti 103).

Ndërsa është një fakt i pranuar përgjithësisht se ka 32 farze që janë të detyrueshme për muslimanët, dijetarët islamë në fakt e bënë këtë për t'i bashkuar ato në mënyrë që të mbahen mend lehtësisht.

Farzet gjithashtu ndahen në dy lloje:

Farz-i Ajn: Këto janë obligimet që duhet t'i kryejë çdo musliman sipas Islamit. Lutja ose agjërimi mund të jepen si shembuj.

Farz-ı Kifaye: Farz-ı Kifaye ka një natyrë pak më komplekse. Fard el-kifaja është një lloj detyre që është bërë obligim për të gjithë botën islame dhe për të gjithë muslimanët, por është një pjesë e muslimanëve që është e obliguar ta bëjë këtë nga disa prej muslimanëve. Mirëpo, nëse këto detyrime të detyrueshme nuk përmbushen nga asnjë musliman, atëherë përgjegjësia do të vazhdojë. Namazi i xhenazes mund të jepet si shembull i Farz-ı Kifaye.

Cilat janë adhurimet e detyrueshme?

Adhurimet e detyrueshme, të cilat janë mbledhur në 32 tituj nga dijetarët islamë në botën islame, ndahen gjithashtu në nëntituj. Këto janë si më poshtë:

Kushtet e besimit: Kushtet e besimit grupohen në 6 tituj.

Kushtet e Islamit: Kushtet e Islamit janë të grupuara në 5 tituj.

Farzet e namazit: Janë 12 farze të namazit.

Farzet e abdesit: Janë 4 farzet e abdesit.

Farzet e guslit: Janë 2 farze gusl.

Farzet e Tejemmumit: Janë 2 farze Tejemmum.

Në këtë mënyrë farzet e detyrueshme fetare, si namazi, shkuarja në haxhi dhe agjërimi gjatë Ramazanit, mblidhen në 32 farze.

Share News


Lajme të Ngjashme:
© 2024 All rights reserved - Bota Islame