Monday 15-07-2024
Imsaku
L. Diellit
Yleja
Ikindia
Akshami
Jacia

Al-Malik: Kuptimi dhe Madhështia e këtij Emri

admin
  • Krijuar : 10-07-24
  • / 70 Lexime

Zotëruesi Sovran, Ai që ka Dominionin e plotë, Ai që Dominionin e Tij është i lirë nga çdo papërsosmëri

 

Allahu është Al-Malik (në arabisht: ٱلْمَلِكُ), kuptimi literal në arabisht është "Mbreti". Ai është Ai që sundon mbi qiejt dhe tokën dhe gjithçka që ndodhet brenda tyre. Nuk ka asgjë mbi Të, dhe Ai është i vetëm.

Përmendjet e Al-Malik: Nga Kur'ani dhe Hadithi

"Fata’aalal laahul Malikul Haqq; wa laa ta’jal bil Quraani min qabli ai yuqdaaa ilaika wahyuhoo wa qur Rabbi zidnee ilmaa" (Kur'an 20:114)

"Qulil laahumma Maalikal Mulki tu’til mulka man tashaaa’u wa tanzi’ul mulka mimman tashhaaa’u wa tu’izzu man tashaaa’u wa tuzillu man tashaaa’u biyadikal khairu innaka ‘alaa kulli shai’in Qadeer" (Kur'an 3:26)

"Fata’aalal laahul Malikul Haqq; laaa ilaaha illaa Huwa Rabbul Arshil Kareem" (Kur'an 23:116)

"Huwal-laahul-lazee laaa Ilaaha illaa Huwal-Malikul Quddoosus-Salaamul Muminul Muhaiminul-aAzeezul Jabbaarul-Mutakabbir; Subhaanal laahi Ammaa yushrikoon" (Kur'an 59:23)

Nga hadithi, përmendet që Dërguari i Allahut (ﷺ) ka thënë: "Emri më i keq në sytë e Allahut në Ditën e Gjykimit do të jetë ai i një njeriu që e quan veten Malik Al-Amlak (Mbreti i mbretërve)." [2] Nuk mund të ketë Mbreti të mbretërve, pasi Allahu سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ është Mbreti i mbretërve. Të thuash ndryshe do të ishte blasfemi.

Reflektimi: Besimi dhe kuptimi ynë se Allahu سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ është Al-Malik (Mbreti) na mundëson të realizojmë që të gjitha çështjet që kërkojmë i përkasin Atij. Ne shohim se si ky emër përfshin një aurë madhështie dhe lavdie. Ai ka njohuri të plotë, fuqi dhe sundim mbi gjithë krijesat e Tij. Prandaj, nëse kërkojmë strehë, duhet të mbështetemi tek Allahu سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ sepse vetëm Ai mund të na sigurojë lehtësim. Nëse kërkojmë begati, duhet të kërkojmë nga Mbreti i mbretërve sepse Ai është i vetmi dhurues i vërtetë pa kufij.

Ky besim gjithashtu na çliron nga zinxhirët e varësisë ndaj liderëve të pasur që mund të na bëjnë të kompromentojmë moralin dhe integritetin tonë për të fituar favorin e tyre. Njerëzit vazhdimisht do të përpiqen të përdorin famën, paratë dhe fuqinë për të kontrolluar dhe ndikuar sjelljen tonë për përfitimin e tyre. Por për personin që e di se Allahu سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ është Al-Malik, ata mund të çlirohen nga pushteti që të tjerët mund të kenë mbi ne. Ata shohin iluzionin dhe nuk bien për hile e tyre.

Një person që ka Allahun سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ nuk ka nevojë për asgjë tjetër; ata janë të lirë nga dëshirat e botës dhe mund të gjejnë lumturi brenda vetes. Ata mund të përqendrohen në përmbushjen e detyrimeve dhe obligimeve të tyre si myslimanë, në mënyrë që të jetojnë si një mbret në ahiret.

Share News


Lajme të Ngjashme:
© 2024 All rights reserved - Bota Islame